ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจินตนา วงชาลี
ตำแหน่ง :ครูปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :